Hlášení závad na místních komunikacích a silnicích II. a III. tř. a závad na prvcích veřejného osvětlení na území města Brna (o projektu)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Brněnské komunikace a.s., IČO: 607 330 98, Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice, provádí mj. správu komunikací a dopravních staveb včetně tunelů, správu a údržbu světelné signalizace a dopravního značení, stavební činnost v dopravě, centrální řízení dopravy, organizaci dopravy v klidu, projekční činnost a majetkoprávní přípravu, provoz parkovacích domů a odtahy vozidel. V rámci zajišťování svých činností provádí Brněnské komunikace a.s., která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:
 • smluvní vztahy
 • marketing
 • ochrana a zabezpečení majetku společnosti
 • provoz dopravních kamer
 • odtah nesprávně zaparkovaných vozidel
 • řešení pojistných událostí
Informace o zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám s vyjímkou připadů, kdy tak stanoví zvláštní zákon.

Při zpracování osobních údajů u společnosti Brněnské komunikace a.s. nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Máte právo:
 • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u společnosti Brněnské komunikace a.s. jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste společnosti Brněnské komunikace a.s. poskytl/a,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Svá práva můžete uplatnit u společnosti Brněnské komunikace a.s. následujícími způsoby:
 • písemně na adrese společnosti Brněnské komunikace a.s.
 • v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na elektronickou podatelnu společnosti Brněnské komunikace a.s.
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele
 • osobním předáním písemné žádosti na podatelně společnosti Brněnské komunikace a.s., podmíněným identifikací žadatele dle občanského průkazu nebo cestovního dokladu ověřeného pověřeným zaměstnancem společnosti Brněnské komunikace a.s.